අතන මෙතන

මහින්ද ජ්‍යොතිෂය අතහරී

නව වසරේ සුබ අසුබ තීරණය වන්නේ ‘ජනතා තීන්දුව’ මත පමණක් බව විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා කුරුණෑගල දී පවසා තිබේ.