අතන මෙතන

මන්නාරම් ධීවරයිට ලද වාසනාව

මන්නාරම,වංකාලෙයි ප්‍රදේශයෙන් මුහුදු ගිය ධීවරයින් පිරිසකට අද(04) කිලෝග්රැම් 13 ක් පමණ බරැති දැල්ලෙක් හසුවි ඇති බව මන්නාරම ධීවර ජනතාව පවසති.

වංකාලෙයි ප්‍රදේශයේ මුහුදු ගිය ධීවරයින් පිරිසකගේ දැලකට අදාළ දැල්ලා හසුවි තිබු බවද ඔවුන් වැඩිදුරටත් පැවසූහ.

 

මාධව කුලසූරිය