අතන මෙතන

පොළගෙක් සමඟ යතුරු පැදියක් පදවාගෙන ආ මැදවච්චියේ කාන්තාව

මැදවච්චිය, පූනෑව ප්‍රදේශයේ කාන්තාවක් පදවාගෙන පැමිණි යතුරුපැදියක් තුළ පොළගෙක් සිටි බව පූනෑව ප්‍ර දේශවාසීන් පවසති.

පූනෑව ප්‍ර දේශයේ කාන්තාවක් ජලය ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් පූනෑව ප්‍ර දේශයේ ජල පිරිපහදු ස්ථානයක් වෙත ඊයේ(12) පැමිණ ඇති අතර, අදාළ කාන්තාව පදවාගෙන පැමිණි යතුරුපැදිය තුළ පොළගෙකු සිටින බවට අදාළ ස්ථානයේ සිටි පිරිස දැක අනතුරුව කාන්තාවට පවසා තිබිණ.

ප්‍ර දේශවාසීන් පැවසූවේ අදාළ කාන්තාව පොළගා යතුරුපැදිය තුළ සිටියදීම යතුරුපැදිය පදවාගෙන පැමිණ ඇති අතර, කාන්තාවගේ සර්පයා සපා නොකෑම හේතුවෙන් කාන්තාව බේරුණු බවයි.

සර්පයා දැකීමෙන් අනතුරුව ජල පිරිපහදු ස්ථානයෙන් ජලය ලබා ගැනීමට පැමිණි පිරිස යතුරුපැදියේ කොටස් ගලවා සර්පයා එළියට ගනු ලැබීය.

ප්‍ර දේශවාසීන් පැවසූවේ කාන්තාවගේ කාලය හොඳවීම හේතුවෙන් සර් පයා කාන්තාවගේ සපා නොකා ඇති බවයි.

වවුනියාව – මාධව කුලසූරිය