අය වැය 2021

ප්‍රාදේශීය සභාවල කැළි කසල කළමණාකරණයට මිලියන 3000ක්

සෑම ග්‍රාමසේවා කොට්ඨාසයකටම සමෘද්ධි වෙළෙදසැල් ආරම්භ කරනවා. මේ සදහා රුපියල් මිලියන 1000ක අතිරේක ප්‍රතිපාදන ලබාදෙනවා.

ග්‍රාමීය ජනතාවට ධාන්‍ය ගබඩා කිරීමට බහාලුම් කන්ටේනර ලබාදෙනවා. ප්‍රාදේශීය සභාවල කැළි කසල කළමණාකරණයට රුපියල් මිලියන 3000ක් ලබාදෙනවා.

සතිපොළ හා පොදු ස්ථාන පවිත්‍රව තබා ගැනීමට රුපියල් මිලියන 3000ක්.