නවතම ප්‍රවෘත්ති

ප්‍රදේශ කිහිපයක හුදකලා බව ඉවත් කරයි

අද (17) උදෑසන 6 සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයක ප්‍රදේශ කිහිපයක් හුදකලා බවින් මුදාහැරීමට පියවර ගෙන තිබේ.

කෑගල්ල, රත්නපුර, මහනුවර සහ අම්පාර දිස්ත්‍රිකවලට අයත් ප්‍රදේශ කිහිපයක එලෙස හුදකලා බව ඉවත් කිරීමට කටයුතු කර ඇත‍.

හුදකලාබවින් ඉවත් කරන ප්‍රදේශ පහතින්,