අතන මෙතන

ප්‍රජා මානසිකත්වය නැංවීමට ජංගම පුස්තකාල වැඩසටහනක්

ඇදිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක වීමත් සමග නිවසට වී සිටින පාසල් දරුවන් හා වැඩිහිටියන් වෙනුවෙන් මානසිකත්ව ප්‍රවර්ධනය හා ඵල දායි කාලයක් ගත කිරිම වෙනුවෙන් හැටන් දික්ඔය නගර සභාව විසින් ජංගම පුස්තකාල වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරිමට පියවර ගන්නා ලදි.

ඒ් අනුව පැසැල් දරුවන්ට හා වැඩිහිටියන්ට නිවෙස් සිටම කියවීම සදහා විෂය කරුණු,නවකතා හා දැනුම වර්ධනපාත් නිවාස පරිශ්‍රමයට ම ගෙනවිත් දීම අද (31 ) ක්‍රියාත්මක කරන ලදි.

හැටන් බණ්ඩාරනායක පුර ප්‍රදේශයෙන් අරම්භ කල අතර ඉදිරියෙ දී ගාමිණිපුර, මැන්ඩිස් මාවත ,විල්ප්‍රඩ්පුර අාදි දියලු ප්‍රදේශ වල ක්‍රියාත්මක කරන බව සභාපති ඒස්. බාලචන්ද්‍රන් මහතා පැවසීය.

 

චන්දන ජයවීර