අතන මෙතන

නමෝ නාරායන අධිපති කීර්ති බන්දුලතුමා වාලම්පුරියක් යැයි හක් බෙල්ලකු විකුණා අත්අඩංගුවට

සිතූ පැතූ සම්පත් දෙන වාලම්පූරි විකුණන සත් ගුණවත් නමෝ නාරායන අධිපති කීර්ති බන්දුල දිසානායකතුමාව මිරිහාන පොලිසිය මගින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

උන්වහන්සේ වාලම්පූරියක් යැයි කියා විකුණා ඇත්තේ ඇමෙරිකාවේ මුහුදු වෙරළේ ඇති මෙලෝ වටිනාකමක් නැති බෙල්ලෙකි.