අතන මෙතන

නමුණුකුල කදුපාමුල නිවාස 16ක් නාය යෑමේ අවදානමක

පස්සර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ නමුණුකුල කදු පාමුල පිහිටි යුරි වතුයායේ නිවාස 16ක් නාය යෑමේ අවදානමකට ලක්වීම හේතුවෙන් පවුල් 25ක නිවැසියන් වැසි දිනවලදී අවතැන්ව සිටී.

යුරිවත්තේ කර්මාන්තශාලා කොටසේ නිවාස 16ක් තිබෙන භුමියේ අක්කර තුනක පමණ කොටසක් 2014 වසරේ සිට මේ දක්වාම වැසි දිනවලදි නායයෑමට ලක්වන බව නිවැසියක් පවසති.

අමිල ක්‍රිෂාන්ත – පස්සර