අතන මෙතන

තිරප්පනේ පොලීසිය 2019දී නඩුවලින් ලක්ෂ 16කට වැඩි මුදලක් උපයයි

2019 වර්ෂය තුළ නීති විරෝධී මත්පැන්,විෂ මත්ද්‍රව්‍ය හා වෙනත් පාරිසරික වැටලීම් සිදු කර තිරප්පනේ පොලිසිය මගින් කළ නඩු පැවරීම්වලින් දඩ මුදල් ලෙස රුපියල් දහසය ලක්ෂ හැත්තෑ හය දහසක මුදලක් (රු.1676000/=) උපයා ඇතැයි තිරප්පනේ පොලිසිය පවසයි.

නීතීවිරෝධී මත්පැන් හා ගෝඩා වැටලීම් ඇතුළු නීතීවිරෝධී මත්පැන් වැටලීම් 200ක් සිදු කර ඇති අතර ඊට පැවරු නඩු මගින් රුපියල් නව ලක්ෂ අසූ පන්දහසක (රු985000/=) මුදලක් උපයා තිබේ.

ගංජා හා හෙරොයින් ඇතුළු විෂ මත්ද්‍රව්‍ය වැටලීම් 68 ක් සිදු කර නඩු පවරා ඇති අතර ඒ තුලින් ලබා ඇති දඩ මුදල් ආදායම රුපියල් දෙලක්ෂ පනස් හයදහසකි.(රු.256000/=)

පාරිසරික නඩු ඇතුළු වෙනත් නඩු පැවරීම් 46ක් සිදු කර රුපියල් හාරලක්ෂ තිස් හතර දහස් පන්සීයක් (434500/=) දඩ මුදල් ලෙස උපයාගෙන ඇතැයි තිරප්පනේ පොලිසිය කියයි.

මෙම සමස්ත වැටලීම්වලින් ලැබූ දඩ මුදල් ආදායම රුපියල් දහසය ලක්ෂ හැත්තෑ හය දහසකි.

සමන් ශ්‍රී තිරප්පනේ