අතන මෙතන

ජනාධිපතිවරණයෙන් පසුව ගෝඨාභය ඇමරිකාවට ගෝ

රාජපක්ෂ වලව්වේ රාජපක්ෂ වරිග සභා පාලන ක්‍රමය මෙවර ජනාධිපතිවරණයේ දී වෙනස් වෙනවා. වරිග සභාවේ දී සිදුවන්නේ පවුලේම උදවිය පවුලේ ඇත්තන්ට බලතල ලබා ගන්නා වු පාලන ක්‍රමයක්.එවැනි පාලන ක්‍රමයකට ජනතාව කැමැති නැහැ යැයි දකුණු පළාත් හිටපු මන්ත්‍රි තෙන්නකොන් නිලමේ පවසයි.

අරුණ පුවත් පතට අදහස් දැක්වු තෙන්නකොන් නිලමේ කීවේ,වරිග සභාවක් පත් කරන රාජපක්ෂ වවුල් පාලකයෝ අවසානයේ දී වරිගේ නහ ගන්නවා.අපි ඉදිරිපත් කරන ජනාධිපති අපේක්ෂකාය නියම සුපිරි රියල් පොරක්.ඒ ඩැයල් එක ජය ගන්නවා.
වලව්වේ හිලව්වට ගෝඨාභය පත් කරන්න ගිහින් ජනාධිපතිවරණයෙන් පසුව මළ හත්තිලව්වක් වෙනවා. පරාජවන ගෝඨාභය ජනාධිපතිවරණයෙන් පසුව ගෝ ගෝ ගෝ ඇමරිකාවට කියලා තමයි අපට අහන්න ලැබෙන්නේ.