අතන මෙතන

ජනතාවට කන්න නැතුව ජිම් දෙන අගමැතිවරයෙක් මේ තුන්ලෝකයේම නෑ

අද මේ රටේ ජනතාවට තුන්වේලක් තියා එක වේලවක් වත් කන්න විදියක් නෑ.ජනතාව අන්න දුක් විදිනවා. මේ අස්සේ රනිල් වික්‍රමසිංහ අගමැති වරයා කියනවා ජනතාවට තරුණ පිරිසට ජිම් පහසුකම් දෙන්න පියවර ගන්නවා කියලා.

රනිල්ට තේරෙන්නේ නෑ ජිම් යන්න පෙර ජනතාවට තරුණ පිරිසට ශක්තිය නැතුව කන්න නැතුව කොහොමද ජිම් යන්නේ කායවර්ධනය කරන්නට ජනතාවට තුරුණ පිරිසට හයියක් ශක්තියක් තියෙන්න ඕනා. එහෙම නැතුව ජනතාවට කන්න නැතුව ජිම් දෙන අගමැතිවරයෙක් මේ තුන්ලෝකයේම නෑ යැයි, ගාල්ල හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිනී ගිතා කුමාරසිංහ මහත්මිය කීවාය.