කොරෝනා මරණ අනිවාර්යයෙන්ම ආදාහනය කළ යුතු බව ඉන්දීය විශේෂඥයෙක් කියයි

Continue reading කොරෝනා මරණ අනිවාර්යයෙන්ම ආදාහනය කළ යුතු බව ඉන්දීය විශේෂඥයෙක් කියයි