ක්‍රීඩා

ක්‍රිකට් නිලවරණය කල් දමා නැහැ – ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් නිලවරණ කමිටුව

ඉදිරියේදි පැවැත්විමට නියමිත ක්‍රිකට් නිලවරණ සඳහා නාම යෝජනා කැදවීම දින නියමක් නොමැතිව කල් තබා ඇති බවට සහ කල් තැබීමට කටයුතු කරන බවට ඇතැම් මාධ්‍ය ගෙන යන වාර්තා අසත්‍ය බව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් නිලවරණ ආයතනය තරයේ ප්‍රතික්ෂේප කරමින් සඳහන් කරනවා.

දැනටමත් ලියාපදිංචි ව් ඇති ක්‍රිකට් සංගම් වෙත එලෙසින්ම නිලවරණය පැවැත්වෙන බව ඔවුන් වැඩිදුරටත් සදහන් කරනවා.