නවතම ප්‍රවෘත්ති

කල්‍යාණි රන් පිවිසුම ජනතා අයිතියට

කල්‍යාණි රන් පිවිසුම ජනතා අයිතියට

ලංකාවේ ප්‍රථම වරට කේබල් මත ඉදි වූ පාලම

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වරට අධි තාක්ෂණික කේබල් මත ඉදි කල නව කැලණි පාළම ජනපති සහ අගමැති ප්‍රධානත්වයෙන් විවෘත කෙරුණි.

මෙම නව පාලම ‘කල්‍යාණී රන් පිවිසුම’ නමින් හඳුන්වනු ලබයි.