අතන මෙතන

කරන්දෙණිය ප‍්‍රාදේශීය සභා මන්ත‍්‍රීවරු කාණු පවිත‍්‍ර කරයි

ඌරගස්මංහන්දිය පොලීසිය හා කරන්දෙණිය ප‍්‍රාදේශීය සභාව එක්ව ඌරගස්මංහන්දිය නගරය පිරිසිදු කිරීමේ වැඩ සටහනක් පසුගිය දා පැවැත්වූහ.

එහිදී අපවිත‍්‍රව තිබූ කාණු පද්ධතිය හා බස් නැවතුම්පොළ භූමිය කරන්දෙණිය ප‍්‍රාදේශීය සභාවේ මන්ත‍්‍රීවරුන් විසින්ම පිරිසිදු කිරීම බොහෝ දෙනාගේ පැසසුමට ලක්වූහ.

ඒ.ඒ. චම්පිකා ඇල්පිටිය