අතන මෙතන

අරණායකට ඇදිරි නිතීය ඉවත් කර නැහැ

අරණායක පොලිස් බල ප්‍රදේශයට අද (06) තාවකාලිකය ඉවත් කිරිමට තිබු ඇදීරි නිතීය මේ වන විට යලිත් පැණවිමට ඊයේ (05) රාත්‍රී අරණායක පොලිසිය විසින් කටයුතු කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව පොලිස් බල ප්‍රදේශයට ඇතුලු වන ප්‍රධාන මාර්ග සියල්ලම මේ වන විට මාර්ග බාධක යොදා වසා ඇති අතර පොලිසිය විසින් අරණායක ප්‍රදේශයට ඇතුලු විමට අවසර ලබා දි ඇත්තේ අත්‍යංශ කටයුත්තකට පමණක් යන පිරිස් වලට මෙන්ම ඇදිරි නිතී බලපත්‍ර සහිත පුද්ගලයන්ට සහ වාහන වලට පමණි.