ගොසිප්

අමාත්‍යවරු අමාත්‍යංශවලින් බඩු අස් කර ගනී 

සියලුම එක්සත් ජාතික පෙරමුණ නියෝජනය කරන කැබිනට් ඇමතිවරුන් මේ වන විට සිය අමාත්‍යංශවලින් පුද්ගලික බඩු බාහිරාදිය ඉවත් කර ගනිමින් සිටින බවට ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.

මේ වන විටත් ඔවුන්ගේ කාර්ය මණ්ඩලයන්ද පුද්ගලික බඩු බාහිරාදිය ඉවත් කරමින් සිටින බව අමාත්‍යංශ කිහිපයකින්ම වාර්තා විය.