අතන මෙතන

අගමැති රනිල් හිස් බෙරයක් සජිත්ට දෙයි

අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ පසුදිය 17 වනදා මොණරාගල ගියේ.. කඩිමුඩි සංවර්ධනයේ අලුත් රිබන් පටියක් කපන්නටය.. මොණරාගල , කොටියාගම ප්‍රදේශයේ ධන අභිමානී පළමු අපනයන ගම්මානය අගමැතිවරයා අතින් එහිදී විවෘත්ත විය. එහිදී සභාව අමතමින් අගමැතිවරයා කියා සිටියේ අතීතයේ හැරූ ණය වල රජය ගොඩ කල බවයි.

සජිත් ප්‍රේමදාස ඇමැතිවරයාද උත්සව අවස්ථාවට සහභාගී වූ අතර අගමැතිවරයා සජිත් ඇමතිවරයා සභාවට පෙන්වමින් ඉස්සර රට කල කට්ටිය ලොකු කතා කිව්වට බෙරේ වගේ ඇතුළ හිස් වැඩ කල බවත් ඒ බේරෙය තමන් සජිත් ඇමතිවරයාට දුන් බවත් කීය. දැන් සජිත් ඇමතිවරයා හිස් බෙරය පුරවන බවත් කතරගම දෙයියන්ගේ පිහිටෙන් වසර තුනක් යහපාලන ආණ්ඩුව හුස්ම ගත් බවත් කියන්නට අගමැතිවරයා අමතක කළේ නැත.